Kontakt sødoktoren

Mikroorganismer


- hvordan virker de?

Bakterier til vandrensning er en relativ ny metode. Anvendelse af nyttige bakterier til forskellige formål er kendt af de fleste. For eksempel ølbrygning og vinfremstilling, bagning, fremstilling af ost, biogasgæring, rensning af spildevand på renseanlæg.
De vandrensende mikroorganismer er naturlige, vilde bakterier, der findes almindeligt i søer. Der er blot så få af dem, at de ingen synderlig virkning har på vandkvaliteten i forurenede og næringsrige søer. Mikrobiologer har udvalgt og opformeret nogle af de mest effektive og hurtigt voksende af dem. De forhandles nu som flydende bakteriekultur eller som pulver af frysetørrede bakterier.
Produkterne består af en blanding af flere bakteriearter, som hver især er specialist i at nedbryde eller optage forskellige stoffer i vandet. For eksempel iltforbrugende organiske stoffer, næringsstofferne kvælstof og fosfor, giftige luftarter som svovlbrinte og ammoniak.


Bakterier bekæmper alger

Når bakterierne kommer i næringsrigt eller forurenet søvand, formerer de sig hurtigt. Under væksten optager de næringsstoffer i cellerne, blandt andet kvælstof og fosfor. Bakterier kan udkonkurrere alger. Simpelt hen ved at vokse hurtigere, og optage næringsstofferne fra vandet, så algerne dør af sult. Nogle af bakterierne er specialister i at fjerne kvælstof fra vand ved processerne nitrifikation og denitrifikation. Ved disse to processer omdannes kvælstofsalte til luftformigt, atmosfærisk kvælstof, der forsvinder fra søen. På den måde er det muligt at bekæmpe alger i en sø med højt fosforindhold - ved at fjerne kvælstoffet, så algerne dør af kvælstofmangel. Almindelige vandplanter lider ingen nød, fordi de er tilpasset et liv i næringsfattigt vand, og fordi mange af dem kan optage næringsstoffer fra bunden ved hjælp af rødderne.
De effektive bakterier skal have ilt til deres ånding. De vokser 5-6 gange hurtigere, når der er ilt i vandet. Derfor vil beluftning ofte forstærke virkningen af vandrensende bakterier. Biprodukterne efter vandrensning er kuldioxid og bakterie biomasse, som er rigt på protein. I en sø med fisk, snegle, krebsdyr mm ophobes ikke bakterier, fordi de bliver spist af dyrene.

Naturlige bakterier

Det er vigtigt at nævne, at effektive bakterier er naturlige, vilde bakterier, som er uskadelige for planter, fisk, dyr og mennesker. De bliver for eksempel brugt i dyreparker til at rense søer og vandhuller, dyrene bruger til drikkevand. Der findes også bakterier til nedbrydning af slam. De anvendes blandt andet til at opløse fedt i afløbsrør eller nedbryde slam i akvarier, fiskedamme og renseanlæg. Produktet kan anvendes som alternativ eller supplement til maskinel oprensning af slam fra en sø.

Pris

Det koster omkring 2 kroner at rense 1 kubikmeter søvand. Man starter med 2 gram BZT pr kubikmeter vand. Virkningen ses 2-4 uger senere i form af mere klart vand med færre alger. Behandlingen skal følges op med 1/3 dosering hver 2-4 uger sommeren igennem.