Kontakt sødoktoren

Iltning

- hvordan virker det?

Iltning eller beluftning er en effektiv metode til at forbedre vandkvaliteten og sikre god økologisk tilstand i en næringsrig sø. Gennem en slange pumpes luft ned til en diffusor på bunden. Diffusoren frigør små bobler, som trækker en vandsøjle med sig op til overfladen. På samme måde som i et akvarium. På den måde iltes vandet, samtidig med at søens vand omrøres fra top til bund. Det er især omrøringen, der giver iltningseffekten, og i mindre grad opløsning af ilt fra luftboblerne.
Beluftning har mange virkninger i en sø. Først og fremmes iltes bundvandet. Når der er ilt ved bunden, bliver fosfor bundet til jernforbindelser i sedimentet. Det betyder igen, at der er mindre fosfor til rådighed til alger. Færre alger giver klart vand og lys til bundplanter. Ilt ved bunden betyder, at mikroorganismer og dyr kan foretage en effektiv nedbrydning af døde alger og planterester. Derfor dannes ikke ret meget slam.
Alt ialt en levende sø med gode forhold for fisk, vandinsekter, krebsdyr og planter.
I næringsrige søer opstår ofte iltsvind. Også i små søer på kun 2-3 meters dybde. Det opstår om sommeren, hvor der dannes et lag af varmt vand oven på et lag af køligt bundvand.
Så længe lagdelingen varer, er bundvandet forhindret i at optage ilt fra atmosfæren.
Hvis der så er et dagligt forbrug af ilt ved forrådnelse af slam og planterester, er det kun et spørgsmål om tid, før bundvandet løber tør for opløst ilt. Noget lignende kan ske om vinteren under langvarig isdække, hvor det er isen, der forhindrer vandet i at blive iltet fra luften.
Når der er iltsvind ved bunden, bliver fosfor ikke bundet til jernforbindelser i sedimentet.
I stedet opløses det, og breder sig op i overfladevandet, hvor det stimulerer algevæksten, så vandet bliver grønt og uklart. Det giver igen mørke på bunden, så eventuelle bundplanter ikke kan danne ilt ved fotosyntese. Forholdene ved bunden forværres yderligere. Planterester bliver ikke nedbrudt. Der ophobes sort slam. Gæring producerer giftige luftarter, der kan give pludselig fiskedød (bundvending).


Vindmølle belufter fra Koenders i Canada
Som luftpumpe kan man benytte eldreven pumpe, som anbringes på en holder eller i en kasse ved bredden. En sådan el-pumpe koster omkring 5000 kroner. Hertil kommer luftslanger og diffusorer til omkring 1000 kroner. Man kan selv fremstille luftslanger og diffusorer af haveslange, og på den måde få en billigere løsning. Udgiften til strøm beløber sig til 5 kroner i døgnet, eller 150 kroner om måneden. Der skal kun iltes i sommerhalvåret. Om vinteren skal pumpen opbevares inden døre. I Canada kan man købe små vindmølledrevne maskiner. En vindmølle maskine er dyrere end en el-dreven pumpe, fordi man skal betale for både vindmøllepumpen og vindmølletårnet. Desuden er der udgift til fragt fra Canada.